Welcome to Industrial Support & Traning Services

Audit

IST Services əsas hüquqi uyğunluq auditindən, SƏTƏM (HSE) idarəetmə sisteminin auditləri, ikinci tərəf auditi (tətbiq olunan ISO 14001 və 45001 sistemləri ilə bağlı özünü bəyannamənin təsdiqlənməsi kimi) , qida təhlükəsizliyi yoxlamalarına qədər geniş miqyaslı auditlər təşkil edir.

IST Services audit qrupu gündəlik iş əməliyyatlarında risklərin idarə edilməsinin ən yaxşı prinsiplərini dəstəkləmək məqsədilə müştərilərə səlahiyyətli auditorların müstəqil audit nəticəsini verir. IST Services ISO 19011: 2018 standartının son tələblərinə uyğun olaraq on addım proses/yanaşma prinsibinə əsaslanan audit prosesi risklərin idarə olunması yanaşmasına  əsaslanır.

İST Services sabit və ya dəyişməz meyarlarla deyil, proses/sahəyə aid xüsusi risklərə uğun olaraq standartları qiymətləndirir və ölçür.

Audit OHS/HSE risklərinin gündəlik təkmilləşdirilməsi üçün şirkətin güclü, zəif tərəflərini və imkanlarını müəyyənləşdirir, nəticədə  peşə xəstəliklərinin, zədələnmələrin və digər həyat itkilərinin qarşısı alınır, şirkətin davamlılığı təmin olunur və şirkətdaxili təhlükəsizlik əxlaqı/məsuliyyətlilik inkişaf olunur.

İST Services aşağıdakılardan hər hansı birində audit xidmətləri göstərir: